Visie

Inspiratie voor onze missie vinden wij in de opdracht van Jezus: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen  dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheüs 28:19.

Onze droom, ambitie, verlangen en commitment is 1.000.000 mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk thuisbrengen voor 2030. 

Waarom is dit relevant? 3 miljard mensen hebben nog niet van het Evangelie van Jezus Christus gehoord. Wij verlangen er naar dat mensen behouden worden en Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Dit motiveert ons om in navolging van Jezus Christus zoveel mogelijk van hen discipel te maken.

Onze werkwijze: Het maken van discipelen (naar aanleiding van Mattheüs 28:19) door samen met lokale partners visuele programma’s te maken die passen bij de lokale cultuur, taal en uitdagen tot reageren. Via social media, internet en televisie vertellen wij inspirerende verhalen zoals Jezus Christus dat onder meer deed in gelijkenissen. Dat doen wij in landen die moeilijk bereikbaar zijn in het 10/40 window: de landen tussen de 10e en 40e breedtegraad op het noordelijk halfrond: Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Somalië, Thailand, Japan en Centraal-Azië. Landen waar zeer weinig mensen christen zijn, en waar in sommige gevallen de doodstraf staat op het belijden van het christelijk geloof.

Wij willen dáár actief zijn waar nog geen christelijke televisie/social media is. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 15:20: “ Maar ik heb er een eer in gesteld het Evangelie niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen.” Het unieke aan het werk van 3xM is de samenwerking met lokale partners in de landen waar we werken. Met hen kiezen wij belangrijke sociale onderwerpen die we in de programma’s centraal stellen. Via onze programma’s en nazorg rusten wij onze kijkers verder toe in het navolgen van Jezus Christus en het vinden van een geestelijk thuis bij een lokale kerk of digitale gemeenschap. In ons werk vinden wij het bevorderen van eenheid belangrijk. Dat baseren wij op het gebed van Jezus Christus in Johannes 17:21-22: “Dat zij allen één zijn …. opdat de wereld zal geloven.” De eenheid dient dus iets, namelijk mensen tot geloof brengen en dat is wat wij zien gebeuren. In landen waar wij met christelijke televisie werken brengen we kerkleiders samen om in gezamenlijkheid dit project aan te gaan en uit te voeren. Dat geeft een betere representatie naar het televisiestation en de overheid toe – en heeft vaak deuren geopend die anders gesloten bleven. Voor social media is dat een minder urgente reden, maar spannen we ons in om eenheid te bevorderen. Een ander aspect is dat wij zo breed kunnen samenwerken voor nazorg en discipelschap.

10 40 window

We hanteren een integrale visie op zending (integral mission):

  1. Verkondiging van het Evangelie. Het is ons verlangen om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dat doen we in onzeprogramma’s, in onze uitingen in Nederland en binnen onze organisatie.
  2. Onderwijs en discipelschap. Met name in de nazorg en in de verdere verspreiding van onze programma’s via internet en sociale media rusten we onze kijkers verder toe in het navolgen van Jezus Christus.
  3. Hulp aan mensen in nood. Door de inzet van onze programma’s reiken we mensen een hand die in nood zitten, zowel op sociaal als op geestelijk gebied. Daarnaast willen we hen kunnen doorverwijzen naar deskundigen.
  4. Werken voor rechtvaardige structuren in maatschappij en gemeenschap. Onze programma’s zijn een krachtig instrument voor het aan de orde stellen van diverse sociale problemen, aangedragen door lokale kerken.
  5. Zorg voor de schepping. In onze bedrijfsvoering vinden we duurzaamheid belangrijk. Vanuit ons duurzaamheidsbeleid hebben we als doel duurzaam om te gaan met de ons toevertrouwde mensen, schepping en middelen.

Deze kenmerken moeten wij niet uit elkaar halen. De Geest bindt alle onderdelen samen. Het één (verkondiging van het Evangelie) kan niet zonder het ander. We geloven in een geïntegreerde visie. Discipel zijn van Jezus dient ook zichtbaar te zijn in sociale structuren en rechtvaardige verhoudingen in de maatschappij en over hoe we met de schepping omgaan. Het gebruik van parabelen in de programma’s is gestoeld op deze integrale visie en is uitermate geschikt in landen met een vertelcultuur. Het geestelijke kan niet gescheiden worden van het materiële, in Gods hart zijn deze vervlochten, net zoals dat zo is in ons eigen leven.