ANBI-gegevens

Home » Over 3xM » ANBI-gegevens

3xM streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de belangrijkste informatie over 3xM. 

Statutaire naam: Stichting Christelijke Mediaprojecten 3xM (verkort: 3xM)
RSIN Nummer: 0072.72.339
KvK Nummer: 41192798

3xM heeft een ANBI-erkenning, het CBF-keurmerk (erkenningspaspoort) voor goede doelen en is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).

3xM maakt via haar buitenlandse partners aansprekende programma’s en zendt deze uit in landen binnen het 10/40 Window. In dit gebied wonen de meeste niet-christenen ter wereld en liggen dus de grootste kansen voor het Evangelie. In de landen waar 3XM uitzendt, zijn levens ontwricht door grote sociale problemen. De liefde van Jezus kan het leven van mensen compleet veranderen. 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. 

Zij hebben recht op een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer en een vergoeding voor communicatie- en printkosten van € 37,25 per kwartaal voor het dagelijks bestuur en € 37,25 per halfjaar voor de overige bestuursleden.

Het totaal jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2018 € 88.832. Dit is exclusief sociale verzekeringslasten (werkgeversdeel), pensioenlasten (werkgeversdeel) en belastbare vergoedingen. 3xM blijft met dit directiesalaris ruimschoots binnen de door het CBF gestelde normen.

Voor het salaris van medewerkers hanteert 3xM 90% van de BBRA salarisschalen. Er zijn algemene arbeidsvoorwaarden en er is een collectieve pensioenregeling afgesloten.

In de jaren 2017-2021 willen we:

  1. Het verspreidingsgebied in West-Afrika consolideren. Dat betekent dat we in 10-12 landen uitzendingen blijven realiseren. Ook in Bangladesh, Pakistan en Centraal-Azië willen we ons werk voortzetten.
  2. In twee landen in Azië nieuwe partnerrelaties aangaan en daar uitzendingen realiseren. Afhankelijk van mogelijkheden en kansen willen we ons richten op Nieuw-Azië, Japan en het Aziatisch Schiereiland.
  3. Ons blijven concentreren op televisie, gezien de grote impact die we daarmee kunnen bereiken. Ook willen we vanwege de groei van sociale media in landen waar we werken daar meer accent op leggen. Dit ter versterking van het bereik van de tv-programma’s en de nazorg. Ons doel is dat alle partners van 3xM een strategisch ‘social media’-plan ontwikkelen en deze implementeren in de praktijk. Daarnaast willen we sociale media meer inzetten voor communicatie en fondsenwerving.
  4. De effectiviteit van onze partners vergroten. We willen de kosten voor het maken van nieuwe programma’s in de hand houden of reduceren. Daarnaast moeten onze partners de nazorg en discipleship goed geborgd hebben.
  5. Om bovenstaande doelen te bereiken de inkomsten van 3xM vergroten van 1,1 miljoen in 2016 naar 1,6 in 2021, naar jaarlijks 3,0 miljoen vanaf 2026:
    1. De inkomsten uit fondsenwerving laten de afgelopen jaren een dalende tendens zien. Dus zal er flink geïnvesteerd moeten worden om niet alleen op peil te blijven, maar ook om te groeien. Dat doen we onder andere door tijdelijk geld te lenen van investeerders.
    2. Fondsenwerving richten op Nederland en in toenemende mate in de VS, Canada, Azië en Scandinavië.
  6. Vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering accenten leggen bij kwaliteit, flexibiliteit en verduurzaming van de 3xM kantoororganisatie.

U vindt ons actuele beleidsplan en jaarverslag in het overzicht van documenten.

Klik hier om naar de documenten te gaan